IP adresiňizi süzmek - Semalt

Islendik onlaýn telekeçi üçin täsirli elektron söwda web sahypalaryny döretmek, işiň gülläp ösmegine sebäp boljak hakyky açyş bolup biler. Web ussatlarynyň köpüsi üçin web sahypaňyza yzygiderli gelýänler bilen üpjün etmek, elektron telekeçiligiň üstünlikleriniň iň gowy bölegi. Dürli saýtlar web sahypalaryndan spam almagyň dürli usullaryny ulanýarlar. Köp ýagdaýlarda web sahypasynyň administratorlary belli bir derejede ugrukdyryjy spam ýaly görünýän Google ulanyjy hasaplaryny süzýärler. Köp täjirçilik saýtlary öz traffigini we müşderilerini IP adresi bilen dolandyrýarlar. Bu hadysa, gutapjyklary ulanmak arkaly bir adama ýa-da ulanyjy kompýuterine aňsatlyk bilen gözegçilik edip boljakdygyny aňladýar.

Semalt” -yň uly müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Jek Miller, Google Analytics maglumatlaryňyzyň takyklygyny kompaniýanyň işgärlerinden gelýän traffigi hasaba almazdan ösdürip bilersiňiz diýip pikir edýär. Bu saparlaryň köpüsi eksperimental bolup, ähli maglumatlaryň nädogry bolmagyna sebäp bolmaýar. Käbir ugrukdyryjy spam saparlary käbir IP adreslerine täsir edýän görnüşde ýüze çykýar. Google Analytics-iň ösen süzgüçlerinden käbirini ulanmak möhüm bolup biler. Muny etmegiň umumy usullarynyň käbiri, Google Analytics Admin panelinde ýörite süzgüçi awtomatlaşdyrmagy öz içine alyp biler.

Iberilýän spam, umumy domenden gelýän habarlar. Bu spam hatlarynda, adatça, şübheli pidalary gymmatly maglumatlary ýitirmäge mejbur edýän käbir görkezmeler bar. Şol sebäpli bu meseläni çözmek üçin döredilen ýörite Google Analytics süzgüçleri bar. Bu süzgüçler spam domenlerinden gelýän botnet traffigini bökdeýär. Bu çäre, web sahypaňyzy iň ýygy-ýygydan spam hüjümlerinden gorap biler. Mysal üçin, hakerler dürli ýollar bilen ynamsyz adamlardan kredit kartoçkasy maglumatlary we beýleki gymmatly maglumatlary ogurlap bilerler. Kiber jenaýatçylary tarapyndan ulanylýan iň giň ýaýran usullaryň arasynda balyk tutmak we saýt hüjümleri bar.

IP adresiňizi süzmek

Bu panelden IP adresi dolandyrmak üçin Google Analytics hasaby dörediň ýa-da hasabyňyza giriň. Ilki bilen, kompaniýanyňyzyň statiki IP platformasyna ýapyşmaly. Bu, statiki IP-e düzülip bilinjek işiňiz üçin adaty marşrutizator tagtasyny ulanmalydygyny aňladýar. Köp sanly internet çeşmelerini ulanmak enjamlary yzarlamak kyn bolan dinamiki IP adresi kabul edip biler. Mysal üçin, ykjam giň zolakly internete girýän enjamlaryň dinamiki IP adresi bolup biler. Bu enjamlaryň arasynda daşaýjy maglumat meýilnamasy hyzmatyny ulanýan jübi telefonlary we planşetler bar.

Dolandyryş panelinde ýörite süzgüç saýlap bilersiňiz. Bu ýagdaýlarda, Google Analytics-den aýyrmak isleýän toruň statiki IP adresini girizip bilersiňiz. Netijede, traffigiňizden aýyrmak isleýän dürli domenleriňizi we IP adresleriňizi taparsyňyz. Bu sazlamalar şu ýerde elýeterlidir. Şeýle hem bu ýörite süzgüçden peýdalanyp, ugrukdyryjy spam we olaryň traffigini saklamak mümkindir.

mass gmail